Utorak, 29 Listopad 2019 12:52

URED ZA INFORMIRANJE

Utorak, 29 Listopad 2019 12:52

MLADI

Utorak, 29 Listopad 2019 12:52

SLUŽBA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Utorak, 29 Listopad 2019 12:52

SLUŽBA TRAGANJA

Utorak, 29 Listopad 2019 12:51

TAJNIŠTVO

TAJNIŠTVO

Operativnim poslovanjem, aktivnostima, programima Crvenog križa ŽZH rukovodi Tajnik Crvenog križa ŽZH. Također, Tajnik Crvenog križa ŽZH odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje, te je nalogodavac za izvršenje financijskog plana. Tajnik je rukovoditelj Stručne službe te je odgovoran Predsjedništvu Crvenog križa ŽZH, koje ga i bira na mandat od četiri godine.

Tajnik Crvenog križa ŽZH obavlja sljedeće poslove (izvod iz Statuta, čl. 37.):

 • uz pomoć Stručne službe priprema sjednice Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela i utvrđuje nacrte dokumenata iz nadležnosti Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela,
 • provodi odluke Skupštine i Predsjedništva,
 • koordinira rad radnih tijela,
 • rukovodi Službom traganja,
 • nalogodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • odgovoran je za financijsko-materijalno poslovanje,
 • donosi u skladu sa Zakonom i aktom o sistematizaciji Odluku o prijemu izvršitelja u Stručnoj službi i o tome obavještava predsjednika i Predsjedništvo,
 • donosi Odluke o angažiranju izvršitelja za rad po ugovoru o djelu za obavljanje određenih poslova,
 • u skladu sa Zakonom i financijskim planom potpisuje ugovore o radu zaposlenicima Stručne službe,
 • prati i koordinira rad rukovodstva organizacija Crvenog križa općina i grada i predlaže Predsjedništvu mjere za poboljšanje rada.

Tajnik Crvenog križa ŽZH (12.07.2019.-) – JOSIP ZELENIKA

Utorak, 29 Listopad 2019 12:51

UPRAVNA TIJELA

UPRAVNA TIJELA

Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke djeluje kao pravna osoba, neprofitna organizacija, koja je upisana u Registar udruga Ministarstva pravosuđe i uprave Županije Zapadnohercegovačke dana 11. srpnja 2018. godine, nakon što je obnoviteljska Skupština održana 9. ožujka 2018. godine. Tijela upravljanja su: Skupština, Predsjedništvo i Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke, a čini ju 24 zastupnika, koje delegiraju Skupštine (ili druga nadležna tijela) općinskih/gradskih organizacija Crvenog križa koje djeluju u strukturi Crvenog križa ŽZH, i to: 5 zastupnika iz CK Široki Brijeg, te po 4 zastupnika iz CK Ljubuški, CK Posušje i CK Grude. Također, u Skupštinu se biraju i jedan predstavnik insitucija civilne zaštite i 3 istaknuta člana Crvenog križa iz oblasti zdravstva, socijalne politike i obrazovanja, i to na prijedlog Predsjedništva Crvenog križa ŽZH. Isto tako, Konferencija mladih Crvenog križa ŽZH bira 3 zastupnika u Skupštinu Crvenog križa ŽZH. Radom Skupštine rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Skupštine.

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti (izvod iz Statuta, čl. 28.):

 • donosi Statut te izmjene i dopune Statuta Crvenog križa ŽZH;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi Strategiju razvoja Crvenog križa ŽZH;
 • donosi Operativni program rada i financijski plan;
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i financijska izvješća svih tijela Crvenog križa ŽZH;
 • bira i razrješuje tijela Crvenog križa ŽZH;
 • bira i razrješuje zastupnika u Skupštini Crvenog križa FBiH i Društva Crvenog križa BiH iz Crvenog križa ŽZH;
 • bira i razrješuje člana Predsjedništva Crvenog križa FBiH iz Crvenog križa ŽZH;
 • donosi Pravilnik o radu Službe traganja i razmatra izvješće o radu Službe traganja;
 • razmatra i donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg organiziranja Crvenog križa ŽZH;
 • donosi Pravilnik o priznanjima Crvenog križa;
 • donosi Odluku o načinu rada Crvenog križa ŽZH u oružanim sukobima;
 • verificira mandat zastupnika;
 • imenuje počasne članove Crvenog križa;
 • odlučuje o imovini Crvenog križa ŽZH;
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjednik Skupštine – dr.sc. DRAGO MARTINOVIĆ

Zamjenik predsjednika Skupštine – IVAN BEBEK

 

 

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine Crvenog križa ŽZH. Predsjedništvo imenuje i razrješuje Skupština Crvenog križa ŽZH. Predsjedništvo broji 7 (sedam) članova i to: po jedan član iz općinskih i gradske organizacije Crvenog križa u ŽZH, jedan član iz reda Konferencije mladih, jedan član iz Uprave Civilne zaštite ŽZH i jedan istaknuti član Crvenog križa iz područja zdravstva, socijalne politike i obrazovanja. Članovi Predsjedništva se biraju iz reda zastupnika Skupštine Crvenog križa ŽZH. Mandat saziva Predsjedništva je četiri godine. Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Predsjedništva, ujedno predsjednik Crvenog križa ŽZH.

Predsjedništvo u okviru svojih aktivnosti provodi sljedeće (izvod iz Statuta, čl. 31.):

 • priprema prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • donosi Poslovnik o radu Predsjedništva;
 • donosi Odluku o imenovanju županijskog Stožera za praćenje izbora u organizacijama Crvenog križa općina i grada;
 • priprema i predlaže programe i financijske planove i brine se o njihovom izvršavanju;
 • donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Crvenog križa ŽZH;
 • posebnom odlukom, a na prijedlog Komisije za razvoj, ljudske resurse i priznanja, utvrđuje način imenovanja i razrješenja Tajnika Crvenog križa ŽZH;
 • imenuje voditelja Službe traganja;
 • osigurava sredstva za izvršenje Programa rada, Stručne službe i povremenih tijela te usklađuje njihov rad;
 • osniva povremena stručna radna tijela (komisije, vijeća) i imenuje njihove predsjednike, u svrhu ostvarivanja ciljeva Crvenog križa ŽZH;
 • donosi procedure kojima se bliže određuju politike poslovanja Crvenog križa ŽZH;
 • daje suglasnost na statute organizacija Crvenog križa općina i grada;
 • prati i ocjenjuje stanje i aktivnosti u organizacijama Crvenog križa općina i grada i u vezi s tim daje preporuke, savjete i naputke za rad;
 • donosi Pravila o organiziranju mladih u Crvenom križu ŽZH;
 • donosi odluku, plan i operativni plan o djelovanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • u skladu s Pravilnikom, predlaže Skupštini donošenje Odluke o priznanjima;
 • donosi odluke o načinu korištenja sredstava humanitarne pomoći i raspolaganja pokretnom imovinom, a na prijedlog Tajnika i nadležnih komisija;
 • donosi Odluku o osnivanju Stručne službe i u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, na prijedlog Tajnika, utvrđuje broj zaposlenih u Stručnoj službi;
 • informira javnost o svom djelovanju;
 • vrši druge poslove određene Statutom i drugim aktima.

Članovi I saziva Predsjedništva (09.03.2018.-12.04.2019.):

 1. JOSIP ZELENIKA, predsjednik Predsjedništva, Konferencija mladih
 2. SREĆKO SLIŠKOVIĆ, član, CK Široki Brijeg
 3. JOSIP TOMIĆ, član, CK Grude
 4. VIKTOR GRBAVAC, član, CK Ljubuški
 5. BRANKO LEKO, član, CK Posušje
 6. VINKA ĐEVENICA, članica, istaknuti član CK
 7. sc. DRAGO MARTINOVIĆ, član, Uprava civilne zaštite ŽZH

Nakon podnošenja zahtjeva za razrješenjem od strane predsjednika Predsjedništva Josipa Zelenike, te prijedloga Konferencije mladih, da njihova predstavnica u Predsjedništvu bude Ana Oreč (CK Posušje), na redovitoj Skupštini Crvenog križa ŽZH (12.04.2019.) razrješen je I i izabran II saziv Predsjedništva, na mandat od četiri godine.

Članovi II saziva Predsjedništva (12.04.2019.-)

 1. VIKTOR GRBAVAC, predsjednik Predsjedništva, CK Ljubuški
 2. SREĆKO SLIŠKOVIĆ, član, CK Široki Brijeg
 3. JOSIP TOMIĆ, član, CK Grude
 4. BRANKO LEKO, član, CK Posušje
 5. ANA OREČ, članica, Konferencija mladih
 6. VINKA ĐEVENICA, članica, istaknuti član CK
 7. sc. DRAGO MARTINOVIĆ, član, Uprava civilne zaštite ŽZH

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je savjetodavno tijelo Predsjedništva Crvenog križa ŽZH. Nadzorni odbor ima 3 člana koje imenuje Skupština, na prijedlog Predsjedništva. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe, na svojoj konstituirajućoj sjednici. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti iz reda zastupnika Skupštine Crvenog križa ŽZH. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Nadzorni odbor ima sljedeće dužnosti (izvod iz Statuta, čl. 33.):

 • daje savjete o svim financijskim pitanjima koja se tiču Crvenog križa ŽZH;
 • prati i ostvaruje uvid u primjenu pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata i način trošenja sredstava;
 • vrši nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Crvenog križa ŽZH;
 • daje komentare o upravljanju i investiranju raspoloživih sredstava i daje preporuke Predsjedništvu i Skupštini o svim financijskim mjerama koje smatra neophodnim;
 • daje komentare na nacrte proračuna i financijska izvješća;
 • Predsjedništvu Crvenog križa ŽZH podnosi izvješće o radu po potrebi, a najmanje dva puta godišnje;
 • analizira i predlaže prijedloge projekata za samoodrživost organizacije.

Članovi I saziva Nadzornog odbora (09.03.2018.-):

 1. NADA PEZER, članica, CK Grude
 2. NIKICA ROSO, član, CK Ljubuški
 3. BOŽENA PANDŽA, članica, CK Posušje

NAPOMENA: Nadzorni odbor nije održao konstituirajuću sjednicu, te nije izabrao predsjednika Nadzornog odbora.